Recent Changes - Search:

Resources for the Albanian Church

edit Albanian Links

Foreigners in Albania

Test Forum

edit SideBar

Alb /

Te Kuptosh Biblen

=>« 01179 · Edit Form · 01181 » Understanding the BibleNga John R.W. Stott, 240 faqe, botuar ne shqip nga Karte e Pende ne vitin 1998
?

By John R.W. Stott, 240 pages, published in Albanian by Karte e Pende in the year 1998
Ne shitje: NUK gjendet ne shitje Availability: Out of print
Cmimi: 250 Lekė Leke Retail Price: 250 Lekė Leke
Cmim shumice: Wholesale Price:
Ku shitet: Where Sold:
Botuesi: Karte e Pende (Botuar ne origjinal nga Scripture Union) Publisher: Karte e Pende (Originally published by Scripture Union)
Kontakt Botuesi: Pranvera Kosta? Publisher Contact: Pranvera Kosta?
Perkthyes: Edi Muka/ Edmond Seferi Translator: Edi Muka/ Edmond Seferi
Redaktor: Agim Hidi, Robert Walker Editor(s): Agim Hidi, Robert Walker
Kategoria: Mesim Biblik / Bible lesson Category: Mesim Biblik / Bible lesson
Seria: Series:
Tirazhi: Number of Copies:
Shtepia Botuese: Vernon Publishing SH.P.K, Rr. Selitė e Vogėl, Tirana Printer: Vernon Publishing SH.P.K, Rr. Selitė e Vogėl, Tirana
ISBN: ISBN:
Kapaku: 2 colour Cover: 2 colour
Formati: Format:

(wikish set -s lastpage = `pagelist sep=\n name=Alb.01180-[0-9][0-9] | tail -n 1`; if test -z ${lastpage}; then; set -s newpage = Alb.01180-01; else; set newnum = ${lastpage#*-} + 1; set -s newstr = 00${newnum}; set -s newpage = Alb.01180-${newstr,-2}; fi; echo Create Sub-Page)

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 11, 2007, at 05:38 PM